OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro účast v akcích X-Challenge a on-line registraci prostřednictvím internetové adresy https://x-challenge.cz/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) LeapMakers z. s. se sídlem Na Kopci 479, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 05682541, (dále jen „Provozovatel”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky jsou provozovatelem provozovány na internetové adrese https://x-challenge.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto stránky slouží k informacím a placené registraci do akcí pod hlavičkou X-Challenge (dále jen „akce”).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Současně s registrací účastníka provedené na webové stránce může účastník provádět objednávání služeb.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené účastníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem považovány za správné.
 3. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo Podmínek používání.
 4. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen služby. Ceny služby jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služeb vyplní účastník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Tento formulář slouží jako registrace do závodu.
 4. Před zasláním objednávky provozovateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky účastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Registrovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné.
 5. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zobrazen ve webovém rozhraní ihned po registraci.
 7. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Cenu může Uživatel uhradit bezhotovostně platební kartou přes platební bránu ComGate nebo tzv. rychlým převodem z účtu vybraných českých bank na bankovní účet Provozovatele (pokyny budou Uživateli sděleny v potvrzení objednávky), popřípadě jiným způsobem, který umožňuje Provozovatel dle informací na webových stránkách.
 2. Provozovatel nepožaduje od účastníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.
 3. Cena je splatná do osmi pracovních dnů od potvrzení objednávky dle článku 3.1. těchto Podmínek. Závazek Uživatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele. V případě, že objednávka je zaslána v kratší době než 30 dnů před konáním akce, nastává splatnost do 2 dnů od potvrzení objednávky.
 4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví provozovatel účastníkovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka. 
 6. DOPRAVA A PLATBA
  1. Zaplatit lze elektronicky převodem na účet nebo platební kartou
  2. Poskytovatel platební brány pro platby kartou a platební tlačítka bank je ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
   E-mail: platby-podpora@comgate.cz
   Tel: +420 228 224 267
  3. Pokud jako způsob platby vyberete na stránce Pokladna platbu kartou, budete při potvrzení objednávky přesměrováni na stránku platební brány. Veškeré údaje o vaší kartě se odesílají zabezpečeným a šifrovaným připojením pouze provozovateli platební brány. Na web X-Challenge se poté odešle pouze informace o stavu platby.
  4. Platby kartou jsou navíc zabezpečené systémem 3D Secure, platbu tak musíte potvrdit ve vašem mobilním bankovnictví, případně přes SMS.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Uživatel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od Smlouvy týkající se akce bez udání důvodu dle ust. § 1829 občanského zákoníku.
 2. V případě zájmu o zrušení nebo změnu objednávky akce je nutné bezodkladně kontaktovat Provozovatele. Provozovatel výslovně Uživatele upozorňuje, že na zrušení nebo změnu objednávky speciální výzvy nebo úkolu nemá Uživatel dle těchto Podmínek ani právních předpisů nárok a provedení změn je možné pouze po dohodě s Provozovatelem.
 3. Při zrušení objednávky Uživatelem si Provozovatel jako provozovatel speciálních výzev nebo úkolů vyhrazuje právo na storno poplatek z celkové částky, a to:
 1. zrušení objednávky více než 30 dní před termínem plánované akce činí storno poplatek 75% uhrazené částky
 2. zrušení objednávky 30 – 14 dní před termínem akce činí storno poplatek 50% uhrazené částky
 3. zrušení objednávky 14 – 1 den před termínem akce uhrazenou částku Provozovatel nevrací
 4. Pokud dojde ke zrušení akce do týdne od plánovaného termínu ze strany Provozovatele jako pořadatele, vrátí Provozovatel Uživateli 100% uhrazené částky.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Provozovatel odpovídá účastníkovi, že služba při plnění nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá účastníkovi, že v době plnění služeb:
 1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly v pravidlech akce
 2. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje účastník u provozovatele v místě cíle akce v den konce akce dle platných pravidel akce.
 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností provozovatele za vady může upravit reklamační řád provozovatele.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Účastník nabývá vlastnictví k službám zaplacením celé kupní ceny služeb.
 2. Provozovatel není ve vztahu k účastníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Jaká má Účastník práva při vzniku spotřebitelského sporu?
  Vznikne-li mezi ním Účastníkem a Provozovatelem spor ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, má Uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové stránky: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové stránky: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Účastník uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Provozovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
 4. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které Účastník u Provozovatele zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může Účastník rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.europa.eu.
 5. Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. DORUČOVÁNÍ
 1. Oznámení týkající se vztahů provozovatele a účastníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného účastníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení účastníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu účastníka či uvedenou účastníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce provozovatele.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Na Kopci 479, 53003 Pardubice, adresa elektronické pošty info@x-challenge.cz, telefon +420721936801.

V Praze dne 21. října 2022